Elektroprojekt logo

Elektroprojekt S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Świętokrzyska 18, lok. 415
00-052 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000016516, REGON: 013052165, NIP: 525-21-95-773,
kapitał zakładowy: 489.650,00 zł opłacony w całości