Elektroprojekt logo
Firma Elektroprojekt S.A. – informacje ogólne

Firma „Elektroprojekt” powstała 1 stycznia 1951 r. w Warszawie i przez kolejne lata, jako Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” rozbudowywała swoje struktury, tworząc Oddziały usytuowane w największych miastach Polski. W 2001 roku Firma została przekształcona w Elektroprojekt Spółkę Akcyjną. Obecnie Oddziały Elektroprojektu S.A. funkcjonują w Gliwicach, Lublinie, Łodzi oraz Gdańsku. Działalność Oddziału w Gdańsku ogranicza się jedynie do zarządzania i administrowania nieruchomością. Centrala firmy znajduje się w Warszawie.

Siedziba Spółki zarejestrowana w KRS: Elektroprojekt S.A., ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa; miejsce codziennej pracy Biura Zarządu Spółki i adres dla korespondencji: Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie, ul. Zemborzycka 53A, 20-445 Lublin, tel. (+48) 81 744 00 11 lub (+48) 579 470 354. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016516. Forma prawna Spółki: akcjonariat pracowniczy. Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 489 650 zł. NIP 525-21-95-773, REGON 013052165.

adult-black-and-white-business-deal-1437866