Firma Elektroprojekt S.A. – historia

Firma „Elektroprojekt” została założona  1 stycznia 1951 r. w Warszawie  na mocy  aktu erekcyjnego wydanego przez Ministra Budownictwa Przemysłowego,  jako jednostka projektowa przewidziana do współpracy z przedsiębiorstwami montażowymi urządzeń i instalacji elektrycznych, zrzeszonymi  w Zjednoczeniu „ Elektromontaż”.

Nowo powstała jednostka projektowa przyjęła nazwę Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” które to przedsiębiorstwo wraz ze wzrostem potencjału Zjednoczenia  tworzyło swoje „terenowe oddziały”  dostosowane obszarowo  do nowych jednostek   firmy „ Elektromontaż”.

W akcie erekcyjnym przedsiębiorstwa  określono zakres jego działania obejmujący:

– Wykonywanie dokumentacji, prac i usług projektowych oraz innych opracowań, dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów przemysłowych w zakresie wszystkich specjalności objętych branżą elektrotechniki i elektroniki przemysłowej, bez ograniczenia mocy, wysokości i rodzaju napięcia.

– Pełnienie funkcji biura wiodącego w zakresie typizacji urządzeń i instalacji elektrotechnicznych dla budownictwa przemysłowego.

– Prowadzenie prac studialnych i analiz niezbędnych dla potrzeb projektowania i realizacji zadań postępu technicznego.

– Dokonywanie ekspertyz, badań i pomiarów elektrycznych.

– Udział w rozruchu i regulacji urządzeń dla wszystkich gałęzi przemysłu.

– Pełnienie nadzorów autorskich, inwestorskich i funkcji realizatora inwestycji.

– Opracowywanie modeli, wzorców oraz prototypów urządzeń i instalacji przemysłowych – elektrotechnicznych i elektronicznych.

– Opracowywanie dokumentacji projektowej z zakresu branż związanych integralnie z działalnością podstawowa, świadczenie usług na polu specjalistycznej koordynacji projektowania w budownictwie.

– Prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo – technicznej i wydawnicze

Proces tworzenia  struktury Biura Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” został zakończony w roku 1970. Przedsiębiorstwo działało jako wielooddziałowe specjalistyczne biuro projektów z centralą w Warszawie i łącznie 10  oddziałami terenowymi w: Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Na początku lat 90 trudności i niekorzystne zjawiska jakie pojawiły się w polskiej gospodarce spowodowały, że większość biur projektowych, w tym również  i Elektroprojekt, znalazło się w trudnej sytuacji  ekonomiczno-finansowej. Zmniejszyły się nakłady finansowe , ograniczony został potencjał budowlany i projektowy, co pociągnęło za sobą spadek zamówień i  nieopłacalność projektowania a tym samym zmniejszenie zysków i konieczność redukcji zatrudnienia.

W latach 1999 – 2000 przedsiębiorstwo przeprowadziło proces prywatyzacji i od 1 stycznia 2001 stało się Spółką Akcyjną pod nazwą Elektroprojekt S.A.

W chwili obecnej Oddziały Elektroprojektu S.A. funkcjonują w Gliwicach, Lublinie, Łodzi oraz Gdańsku. Działalność Oddziału w Gdańsku ogranicza się jedynie do zarządzania i administrowania nieruchomością. Centrala firmy znajduje się w Warszawie.