Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),  Informuję, iż:

1) Administratorem Twoich  danych osobowych jest Elektroprojekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000016516, REGON: 013052165, NIP: 525-21-95-773.

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych  z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: j.sliwinski@elektroprojekt.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, wystawiania faktur, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów i rozchodów, zobowiązań, regulowania płatności, windykacji należności.

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umów.

5) Odbiorcami Państwa danych są pracownicy naszej Spółki. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wymienionych celów zbierania danych.